Poniższa lista zawiera prace naukowe dotyczące harcerstwa, jeśli wiesz o jakiejś pracy, której tu nie umieściliśmy prosimy o taka informację.

Zapraszamy do kontaktu: badania@zhr.pl

Autor Tytuł rodzaj pracy rok uczelnia
Tomasz Rejmer Działalność wychowawcza 33 Kieleckiej Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej „Pasat”. licencjat 2005 UJ
Dorota Grabowska Kształtowanie zainteresowań dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z zastosowaniem metody harcerskiej. mgr 2005 UJ
Marcin Krzywda Wychowawcze i edukacyjne znaczenie harcerstwa międzywojennego w świetle Kroniki XII krakowskiej drużyny harcerskiej z lat 1921-1939 mgr 2005 UJ
Karolina Rabiej Rola organizacji harcerskich w środowiskach lokalnych. mgr 2006 UJ
Maria Michalik Wartości życiowe współczesnej młodzieży harcerskiej mgr 2006 UJ
Edyta Tomaszek Przynależność do ZHP, a kształtowanie postawy społecznej odpowiedzialności, na przykładzie dzieci w wieku harcerskim. mgr 2007 UJ
Katarzyna Ossowska Harcerstwo niepokorne w latach 80-tych XX wieku w środowisku krakowskim. Wkład instruktorów krakowskich w budowę niezaleznego harcerstwa. mgr 2007 UJ
Anna Kaczmarczyk Rozwój liczebny stowarzyszenia na przykładzie Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego mgr 2007 UJ
Agnieszka Kosior „Założenia projektu struktur organizacyjnych Związku Harcerstwa Polskiego” mgr 2009 UJ
Zuzanna Trybiec Wartości wychowania harcerskiego w literaturze dla dzieci i młodzieży UJ
Anna Lorańc Edycja śpiewników harcerskich w latach 1910 – 201 mgr 2010 UJ
Paulina Figlewicz Bohaterowie Związku Harcerstwa Polskiego jako autorytety współczesnych harcerzy licencjat 2010 UJ
Bartosz Rzońca Losy Krakowskiej Chorągwi Harcerzy 1945-1950 mgr 2010 UJ
Aleksandra Mazurek WPŁYW POZYSKIWANIA I ROZWOJU WOLONTARIUSZY NA REALIZACJĘ CELÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ NA PRZYKŁADZIE HARCERSKIEGO OŚRODKA WODNEGO W PORAJU licencjat 2011 UJ
Piotr Witkowski 100-lecie harcerstwa w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej mgr 2013 UJ
Kamila Pańszczyk System wartości młodzieży harcerskiej a założenia ideowe Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej mgr 2011 UJ
Beata Kaczmarska Turystyka dzieci i młodzieży na przykładzie Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego mgr 2013 UJ
Katarzyna Opaara Harcerstwo w życiu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną mgr 2013 UJ
Michał Łesyk Hufiec Harcerzy Kraków-Podgórze w latach 1945-1949 licencjat 2013 UJ
Karolina Żuławińska Zastosowanie metody harcerskiej w nauczaniu języka polskiego w gimnazjum mgr 2013 UJ
Aleksandra Mazurek Projekt wdrożeniowy normy ISO 26000:2010 dla Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Poraju mgr 2013 UJ
Mariola Paterek Zarządzanie jakością kształcenia w Związku Harcerstwa Polskiego mgr 2013 UJ
Aleksandta Szczepańczyk Przemiany i postrzeganie harcerstwa w ostatnim dziesiecioleciu. mgr 2013 UJ
Sonia Hanslik-Czubko Działalność harcerzy na ziemi rybnickiej w latach 1939-1945. podyplomowe 2014 UJ
Iwona Zabawa Językowa wizja harcerza na podstawie piosenek harcerskich mgr 2014 UJ
Jagoda Oleszczuk Praca metodą harcerską w „Nieprzetartym Szlaku” z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną mgr 2015 UJ
Aneta Kobylecka Wychowanie harcerskie w kontekście pedagogicznym i społeczno-kulturowym licencjat 2015 UJ
Michał Łesyk Krakowska Chorągiew Harcerstwa (ZHP) w latach 1956-1975 mgr 2015 UJ
Urszula Paździor Promocja książki i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Projekt programu obozu harcerskiego licencjat 2015 UJ
Grzegorz Urban Zarządzanie edukacyjne na przykładzie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej mgr 2015 UJ
Ewelina Welc Renesans harcerstwa we współczesnej Polsce? Analiza na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Łańcut im. II Armii Wojska Polskiego licencjat 2015 UJ
Antoni Ligęza Analiza wymagań, projekt i implementacja systemu wspomagania pracy wychowawczej instruktora harcerskiego z wykorzystaniem mechanizmów systemu zarządzania zasobami ludzkimi mgr 2015 UJ
Magdalena Kuczera Kryzys wartościowania u młodzieży a przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego mgr 2015 UJ
Blanka Cygan Socjolekt środowiska harcerskiego. mgr 2016 UJ
Katarzyna Łysak Powstanie oraz działalność I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Bieczu w latach 1921 – 1936 licencjat 2016 UJ
Michał Pacyna Hufiec ZHP Kraków-Podgórze w latach 1956-1990 mgr 2006 UJ
Aleksandra Stanek Czy ZHP jest postrzegana jako organizacja „wypoczynkowa”? licencjat 2006 UJ
Edyta Tomaszek Przynależność do ZHP, a kształtowanie postawy społecznej odpowiedzialności, na przykładzie dzieci w wieku harcerskim. mgr 2007 UJ
Eliza Pobożniak Żródła finansowania organizacji non-profit oraz rozliczenie zadania publicznego na przykładzie ZHP Chorągwii Krakowskiej licencjat 2007 UJ
Dominika Szwed-Kipigroch ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI ZADANIOWYMI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH NA PRZYKŁADZIE HUFCA ZHP RADOMSKO licencjat 2009 UJ
Iwona Rościszewska Czynniki chroniące oraz zachowania ryzykowne w ZHP mgr 2013 UJ
Tomasz Wiśniewski Ideowe problemy harcerstwa polskiego w okresie XX-lecia miedzywojennego. mgr 2004 UW
Maria Mikulewicz-Szałkowska Symbolika Krzyża Harcerskiego. Studium antropologiczne UW
Małgorzata Silny Związek Harcerstwa Polskiego – tradycyjne wartości, nowoczesny program UW
Adam Kocher Wielokulturowa spuścizna Łodzi. Studium przypadku na przykładzie projektu „Łódź w Europie” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego UW
Ernest Winkowski Przemiany organizacyjne, ideowe i metodyczno programowe w Związku Harcerstwa Polskiego w okresie transformacji ustrojowej UW
Paweł Dobosz Związek Harcerstwa Polskiego jako organizacja ucząca się UW
Magdalena Paderewska Monografia Stowarzyszenia Harcerskiego UW
Łukasz Kulik Promocja Muzeum Harcerstwa jako przykład promocji instytucji niedochodowych UW
Magdalena Stankiewicz Zakładane i realizowane funkcje Harcerskiej Szkoły Ratownictwa UW
Agata Służała Teraźniejszość i przeszłość metody harcerskiej UW
Grażyna Wujek Harcerz-Kapłan-Męczennik postawa duchowa i działalność błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego .Studia bibliologiczne UW
Elżbieta Pokropek Zmiany organizacyjno-prawne w Związku Harcerstwa Polskiego na przykładzie Chorągwi Stołecznej ZHP licencjat 2007 UW
Bożena Kupracz HARCERSTWO W BIBLIOTECE SZKOLNEJ W DĄBKACH UW
Maria Wojciechowska Powrót do źródeł. Analiza normy abstynencji alkoholowej w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej UW
Katarzyna Raniszewska Drużyna harcerska jako wspólnota samorządowa UW
Aleksander Franas Wzór osobowy harcerza propagowany w polskich organizacjach harcerskich. Próba rekonstrukcji UW
Małgorzata Łuczak Harcerstwo w strukturze zajęć pozaszkolnych UW
Michał Pałamarz Opinie byłych wilczków na temat ich pobytu w Gromadach Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego. UW
Agnieszka Leśny Świadomość wychowawcza instruktorów i wychowawców harcerskich w Okręgu mazowieckim Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej UW
Małgorzata Kalbarczyk Autorytet wychowawcy w klasie szkolnej i w drużynie harcerskiej UW
Marta Mirosław Związek Harcerstwa Polskiego jako animator czasu wolnego dzieci i młodzieży, na przykładzie Hufca ZHP Sulejówek im. Batalionu ?Zośka? UW
Klaudia Tokaj Harcerze i harcerstwo w opiniach młodzieży gimnazjalnej oraz harcerzy z terenu UW
Magdalena Woźnica Używanie substancji psychoaktywnych przez harcerzy w wieku 13-18 lat UW
Beata Wesołowska Dzieje harcerstwa w Jaktorowie, jako źródło informacji o regionie UW
Magdalena Głowacka Przejawy kultu w organizacjach non-profit na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego UW
Karolina Szabłowska Zasięg oraz rola informacji przekazywanych w Powstaniu Warszawskim, na przykładzie Harcerskiej Poczty Polowej, radiostacji „Błyskawica” oraz „Biuletynu Informacyjnego”. UW
Monika Krowicka Leksyka współczesnego socjolektu harcerskiego UW
Agata Gotowczyc Organizacja w kryzysie. Działania podejmowane przez warszawskie drużyny i hufce w obliczu spadku liczby członków Związku Harcerstwa Polskiego. UW
Katarzyna Kwiatkowska Rozwój społeczny osób pełniących funkcje w Związku Harcerstwa Polskiego UW
Martyna Widawska Funkcje socjalizacyjne organizacji pozarządowych na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego UW
Ewa Sidor Deaktualizacja idei służby harcerskiej. UW
Urszula Szymańska Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jako środowisko wychowawcze UW
Olga Pruszyńska Edukacyjna funkcja harcerstwa w dzisiejszych czasach UW
Andrzej Gulczyński Charakterystyka rodziny instruktorów harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego UW
Karolina Nowicka-Trębacz „Motywacja instruktorów harcerskich do pracy ideowo -wychowawczej oraz satysfakcja z pełnionego wolontariatu.” (na przykładzie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej) UW
Kamila Posiadała Tożsamość zbiorowa harcerzy a konflikt ideowy pomiędzy ZHP a ZHR. UW
Magdalena Dąbrowska Rola wychowawcza Związku Harcerstwa Polskiego UW
Kaja Drąg Monografia 7. Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie, 1919 – 1939 r. UW
Katarzyna Szaniawska-Rawo Zmiany w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim na przestrzeni dziejów UW
Joanna Wróbel Harcerstwo – główne problemy organizacji i jej promocja w perspektywie współczesności UW
Sławomira Derkus Funkcjonowanie organizacji pozarządowych na przykładzie Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego UW
Alicja Wrzosek Rachunkowość stowarzyszeń na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego UW
Emilia Harcej Ćwiczenia fizyczne a zabawy w rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci sześcioletnich UW
Agnieszka Kierzkowska Kwestie społeczne rozwiązywane przez Związek Harcerstwa Polskiego UW
Marta Wrzosek Kreatywna profilaktyka społeczna w Związku Harcerstwa Polskiego na przykładzie szczepu 73 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Grot” UW
Bartosz Bednarczyk Działalność i funkcje społeczne Rozgłośni Harcerskiej w latach 1957 – 1998 UW
Sylwia Pokorska Prawo i przyrzeczenie harcerskie na przestrzeni lat w ZHP UW
Urszula Keczmerska Walka o harcerski ideał wychowawczy w latach 1945 – 1956 II konspiracja harcerska UW
Ewelina Kotarska RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA NA PRZYKŁADZIE HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA” UW
Weronika Wyszomierska Kreowanie wizerunku polskiego harcerstwa w społeczeństwie na przestrzeni lat 1939- 2011 UW
Monika Tymoszuk Stosunek wobec uczciwości harcerzy i młodzieży niedostosowanej społecznie zagrożonej w społeczeństwie UW
Małgorzata Pogorzelska Związwek Harcerstwa Polskiego jako organizacja pozarządowa propagująca prospołeczną i godnościową postawę moralną UW
Aneta Radziszewska Motywowanie członków organizacji pozarządowych na przykładzie instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego UW
Paulina Soból Społeczne aspekty metody harcerskiej UW
Justyna Jabłońska Harcerz w ponowoczesnym świecie. Próba opisu instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. UW
Katarzyna Radzikowska Aktualność metody harcerskiej w XXI wieku na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego UW
Ewa Zawojska Analiza sfery swobody postępowania w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej UW
Patrycja Rumińska Wzór roli płciowej w Stowarzyszeniu Harcerskim. Analiza na podstawie planów pracy. UW
Paweł Burzymowski Zaangażowanie na przykładzie Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy ZHR UW
Agnieszka Rokicka Młodzież ze Związku Harcerstwa Polskiego w Ząbkach jako animator społeczności lokalnej UW
Filip Szwejser Świat przygody harcerskiej na przykładzie obozów ZHP Hufców Ochota i Praga Północ UW
Helena Młynarczyk Operacja „Bieszczady – 40” w świetle materiałów archiwalnych Muzeum Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie UW
Maja Stelmach Postawa harcerzy względem wartości reprezentowanych przez Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej UW
Monika Borecka Praca gromad zuchowych w kontekście założeń Metodyki zuchowej i Instrukcji gromad zuchowych Związku Harcerstwa Polskiego – na przykładzie wybranych gromad Chorągwi Stołecznej ZHP UW
Kinga Kolasa Rola wychowania w ZHP – perspektywa harcerzy, instruktorów i rodziców UW
Katarzyna Bakuła Rola muzyki w życiu harcerzy starszych UW
Dorota Kosińska Harcerstwo a praca socjalna UW
Anna Kaszuba Nauczyciel i instruktor harcerski, jako wychowawca dzieci i młodzieży UW
Mariusz Kwestorowski O zapomnianej wyprawie polskiego harcerza. Edycja powieści Władysława Umińskiego „Pod polską flagą samochodem naokoło świata. Podróż skauta Jerzego Jelińskiego” UW
Magdalena Ślesicka Etos a obrzędy przejścia (Communitas i struktura w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej) UW
Krzysztof Pawełczyński Spory Harcerstwa Polskiego w II połowie XX-wieku UW
Karolina Kozłowska Kurs „Redyk” jako przykład kształcenia kadry harcerskiej UW
Magdalena Jaroszkiewicz-Kępka Związek Harcerstwa Polskiego jako instytucja wychowująca UW
Justyna Zdzieborska Wychowanie religijne w harcerstwie wczoraj i dziś. Studium społeczno-kulturowe UW
Anna Wolańska Kultura organizacyjna w organizacjach typu non-profit na przykładzie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego (SHK – „Zawisza” FSE) mgr 2014 UW
Michał Piotrowski Spadek liczby członków Związku Harcerstwa Polskiego w pierwszych latach XXI w. – próba wyjaśnienia przyczyn UW
Karolina Karch Obraz Niemca podczas II Wojny Światowej – czytając pamiętniki Harcmistrza Rzeczypospolitej Wacława Tomaszewskiego UW
Gabriela Pawlak Mechanizmy tworzenia leksyki środowiskowej w socjolekcie harcerskim UW
Wojciech Brygider Wpływ mediów społecznościowych na wizerunek Związku Harcerstwa Polskiego UW
Mateusz Kowalczyk Współpraca samorządu terytorialnego z sektorem organizacji pozarządowych na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego UW
Joanna Skowrońska Sieci społeczne w perspektywie ekonomicznej. Struktura sieci społecznej na przykładzie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. UW
Wiktor Jasionowski Związek Harcerstwa Polskiego w II Rzeczypospolitej, studium politologiczne UW
Ewelina Pabian Źródła finansowania Organizacji Pozarządowych na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA UW
Mateusz Chmielewski Udział organizacji pozarządowych w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa na przykładzie polskich organizacji harcerskich UW
Aleksandra Barcz Strategia komunikacji organizacji pozarządowej na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego UW
Monika Bajkowska Kultura organizacji pozarządowych na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego UW
Karolina Tabor Kompetencje społeczne oraz sposoby radzenia sobie ze stresem w grupie harcerzy i osób nieprzynależących do organizacji harcerskich UW
Maciej Górski Coaching a zdobywanie stopni w organizacjach harcerskich. UW
Ewelina Kunka Elementy harcerskiej metody wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej UW
Tadeusz Milke Rola Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” w promocji Polski oraz wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży. doktorat 2011 UW
Karol Leszczyński Diaspora i ojczyzna wyobrażona. Związek Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii w latach 1945-2012 doktorat UW
Maria Mużyło Elektroniczna prasa Związku Harcerstwa Polskiego – recepcja w środowisku licencjat 2016 UW
Targosz Józef SAC Moralne aspekty harcerstwa polskiego w świetle założeń ideowych i prawnych. mgr 1986 ATK
Haraburda Barbara Hierarchie wartości i wybrane cechy osobowości starszej młodzieży harcerskiej. mgr 1992 ATK
Adamczyk Andrzej Duszpasterstwo w ZHP w okresie II Rzeczypospolitej (1920-1939). mgr 1983 ATK
Piesik Anna Obraz świata wartości i potrzeba dominacji u harcerzy funkcyjnych w okresie adolescencji, 2009 UG
Walkusz Angelika Siła przynależności do harcerstwa a poczucie samotności i dyskomfort psychiczny u dzieci i młodzieży 2012 UG
Met Ewa Rola duchowieństwa w realizacji programu wychowawczego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w latach 1998-99 mgr 1999 UAM
Andrzej Góralski (Góral)- drużynowy , wychowawca i autorytet współczesnej młodzieży mgr 2017 Uwroc
Harcerze w batalionie Armii Krajowej „Zośka” i ich losy w latach 1939-1956. licencjat 2016 Uwroc
Rola harcerstwa w życiu młodych dziewcząt z małego miasta mgr 2016 Uwroc
Wolontariat jako forma działalności harcerzy. mgr 2016 Uwroc
Formy spędzania wolnego czasu harcerzy z XII Drużyny Starszoharcerskiej „Iskry” mgr 2016 Uwroc
Joanna Bartłomiejczak Metodyka zuchowa na przykładzie 1 Poznańskiej Gromady Zuchenek „Nieustraszone Podróżniczki” licencjat 2015
Agnieszka Puzio Harcerstwo w kształtowaniu postaw obywatelskich i orientacji zawodowej młodzieży mgr 2016 UAM
Aleksandra Grzywacka Wartości i umiejętności dorosłych harcerzy mgr 2016 UAM
Justyna Ratajczyk Harcerski system wychowawczy i jego oddziaływanie na rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym. licencjat 2016 UAM
Patrycja Nowak Regulacje prawne związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży w organizacjach harcerskich na przykładzie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. licencjat 2016 UAM
Agnieszka Walkowska Rola harcerskiego wychowawcy w wychowaniu zuchów licencjat 2016 UAM
Agnieszka Tobolska Orientacje proharcerskie młodzieży mgr 2016 UAM
Weronika Wrońska Harcerstwo w moim życiu. Doświadczenie bycia harcerzem/harcerką w opinii młodych dorosłych mgr 2015 UAM
Agata Przybysz Środowisko gorzowskiego harcerstwa niepokornego w schyłkowym okresie PRL licencjat 2015 UAM
Beata Dudek Działalność gromad zuchowych w opiniach rodziców zuchów o różnych poziomach doświadczeń harcerskich. mgr 2015 UAM
Kamila Roszyk ZUCHOWE SPRAWNOŚCI HISTORYCZNE W LATACH 1956-2013 mgr 2014 UAM
Martyna Unger Skuteczność metody harcerskiej w kształtowaniu kompetencji prospołecznych mgr 2014 UAM
Agnieszka Grusczyńska Kompetencje kształtowane poprzez uczestnictwo w wyjazdach harcerskich licencjat 2016 UMK
Róża Szymańska Scouting: źródła idei licencjat 2015 UMK
Katarzyna Świejkowska Kreowanie wizerunku Związku Harcerstwa Polskiego na portalu Facebook licencjat 2015 UMK
Sylwia Strzelecka Wychowanie religijne młodzieży w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Ciechocinku (1998-2014) licencjat 2014 UMK
Marta Rynecka Przynależność do harcerstwa jako czynnik różnicujący kompetencje obywatelskie gimnazajlistów mgr 2014 UMK
Adam Matusiak Harcerki Szarych Szeregów chorągwi warszawskiej od 27 września 1939 r. do 30 listopada 1942 r. licencjat 2013 UMK
Bartosz Kuświk Antykomunistyczna działalność harcerzy w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956 dysertacja doktorska 2012 UAM


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger