Zasady organizacji zbiórek od 28 grudnia

Anna Malinowska22 grudnia 202020min1782
W związku z wprowadzeniem nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulujących kwestie bezpośredniej działalności jednostek podczas ferii zimowych, Naczelnictwo ZHR przyjęło nowe zasady organizacji półzimowisk (półkolonii) i zbiórek harcerskich, obowiązujące od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.

Druhny i Druhowie,
w związku z wprowadzeniem nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulujących kwestie bezpośredniej działalności jednostek podczas ferii zimowych, Naczelnictwo ZHR, po konsultacji z Zarządami Okręgów oraz Komendantami Chorągwi, przyjęło nowe zasady organizacji półzimowisk (półkolonii) i zbiórek harcerskich, obowiązujące od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. Zasady te zastępują wszystkie dotychczas przyjęte regulacje dotyczące zbiórek. Po zakończeniu ferii nastąpi automatyczny powrót do obecnych zasad, o ile przepisy po raz kolejny nie ulegną zmianie.

Naszym celem jest umożliwienie prowadzenia zbiórek drużyn, gromad i zastępów, na tyle na ile jest to obecnie możliwe i na co pozwalają powszechnie obowiązujące przepisy. Wszelkie szczegółowe zasady organizacji zbiórek w kontakcie bezpośrednim zawarte są w uchwale Naczelnictwa nr 400/1 z 21 grudnia 2020 r. Poniżej przedstawiamy po raz kolejny ich syntetyczne opracowanie, stanowiące swoistą „instrukcję obsługi”. Ma ono pomóc w zrozumieniu nowych Zasad prowadzenia działań bezpośrednich przez jednostki ZHR, co jednakże nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z pełnym tekstem uchwały wraz z załącznikami.

ZASADY ORGANIZACJI PÓŁZIMOWISKA (PÓŁKOLONII)

 1. Każde półzimowisko musi być zgłoszone do właściwego Kuratorium Oświaty w sposób przewidziany w przepisach dotyczących zgłaszania wypoczynku. Co do zasady obowiązuje termin zgłoszenia półkolonii wynoszący 14 dni przed jej rozpoczęciem. Jednakże w sytuacjach szczególnych dopuszczalny jest termin siedmiodniowy. W zgłoszeniu należy wskazać, iż szczególną okolicznością jest zmiana terminu ferii zimowych oraz ogłoszenie w dniu 21.12.2020 r. przepisów dotyczących organizacji półkolonii.
 2. Każde półzimowisko musi zostać zatwierdzone w Okręgu, wg takich samych zasad jak zimowisko.
 3. Pod pojęciem półzimowiska rozumie się działanie polegające na odbyciu dwóch zbiórek, bez nocowania, obejmujących co najmniej dwa kolejne dni kalendarzowe.
 4. W półzimowisku, poza kadrą (wychowawca, kierownik) mogą uczestniczyć członkowie ZHR uczęszczający do klas I – IV szkoły podstawowej.
 5. Dopuszczalna jest pomoc w organizacji półzimowiska przez niepełnoletnią kadrę gromad zuchowych, pod warunkiem zawarcia umowy o wolontariat. Uwaga, taką umowę należy uzgodnić z zarządem okręgu. Wolontariusz nie jest uczestnikiem półkolonii, ale należy go uwzględnić w ilości osób mogących przebywać na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń.
 6. Uczestnicy półzimowiska powinni być z jednego środowiska wychowawczego i  kontynuować śródroczną pracę jednostki. W takim przypadku jedna grupa uczestników powinna liczyć do 12 osób.
 7. Program półzimowiska nie musi obejmować elementów dotyczących nierozprzestrzeniania się COVID-19 (oczywiście nie ma żadnych przeszkód, aby takie elementy były ujęte w programie).
 8. Należy bezwzględnie przestrzegać pozostałych zasad określonych w uchwale, w szczególności dotyczących:
 9. zachowania dystansu społecznego przewidzianego dla półzimowisk.
 10. obowiązku zakrywania ust i nosa, w sytuacjach wymaganych przez przepisy.
 11. stosowania środków higienicznych i zasad utrzymywania czystości.
 12. reakcji w przypadku dowiedzenia się o zakażeniu osoby uczestniczącej w zbiórce.

 ZASADY ORGANIZACJI ZBIÓREK NIEBĘDĄCYCH PÓŁZIMOWISKAMI

Czego dotyczą Zasady?

Organizacji wszelkich zbiórek drużyn, gromad, zastępów itp. realizowanych od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. w ramach statutowej działalności ZHR, niebędących półzimowiskami.

Kogo nie obejmują Zasady?

 1. Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR, które realizuje swoje zadania poprzez struktury pogotowia.
 2. Władz naczelnych i terenowych ZHR, wykonujących obowiązki służbowe związane z zarządzaniem Związkiem.

 Jakie zbiórki mogą być organizowane?

Zbiórki w przestrzeni otwartej (na zewnątrz) oraz w harcówkach i innych pomieszczeniach należących do ZHR.

 1. Zbiórka musi być poprzedzona zgłoszeniem do hufcowego/hufcowej w zakresie opisanym w Zasadach. Uwaga! Nie ma przeszkód, aby jedno zgłoszenie obejmowało kilka zbiórek. Zgłoszenie powinno nastąpić poprzez wysłanie maila albo w inny sposób uzgodniony z hufcową/hufcowym.
 2. W przypadku organizacji zbiórki w czasie, w którym występują ograniczenia w przemieszczaniu się osób do ukończenia 14 lat, należy zadbać, aby uczestnicy zbiórki mieli zapewnioną opiekę osoby pełnoletniej w dotarciu na zbiórkę i ze zbiórki.
 3. W zbiórce na zewnątrz może uczestniczyć do 10 uczestników wraz z osobą prowadzącą zbiórkę.
 4. Jeżeli zbiórka odbywa się w czasie, w którym występują ograniczenia w przemieszczaniu się osób do ukończenia 16 lat (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00), osoba dorosłą musi przez cały czas sprawować bezpośrednią opiekę nad uczestnikami.
 5. W przypadku, gdy obok siebie odbywają się dwie zbiórki na zewnątrz, konieczne jest zachowanie odległości 100 m pomiędzy poszczególnymi zbiórkami (oczywiście chodzi o odległość ok. 100 m), tak by nie było możliwości bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczestnikami. Każda zbiórka musi być realizowana pod bezpośrednim nadzorem instruktora lub osoby pełnoletniej, tzn. że jedna osoba pełnoletnia nie może jednocześnie uczestniczyć w dwóch zbiórkach na zewnątrz.
 6. W zbiórce w harcówce (lub innym pomieszczeniu wykorzystywanym przez ZHR) może uczestniczyć nie więcej niż 1 osoba na 7m2 powierzchni lokalu. Z tego powodu, w zgłoszeniu poprzedzającym zbiórkę należy wskazać powierzchnię lokalu, w taki sposób, aby możliwa była weryfikacja zgodności zbiórki z prawem, np. jeżeli w zbiórce ma uczestniczyć 12 osób, nie jest konieczne wskazanie dokładnej powierzchni lokalu, lecz np. stwierdzenie, że lokal, w którym odbędzie się zbiórka, posiada powierzchnię co najmniej 84 m2.
 7. Zbiórka dla jednej grupy uczestników nie może być organizowana codziennie, tak by uniknąć jej zakwalifikowania jako półkolonii. Nie ma natomiast przeszkód, aby zbiórka była zorganizowana do drugi dzień – naprzemiennie dla różnych uczestników, np. w poniedziałek drużynowy organizuje zbiórkę dla zastępu 1 i 2 (z zachowaniem dopuszczalnej liczby uczestników), we wtorek dla zastępu 3 i 4, w środę znów dla zastępu 1 i 2 itd.
 8. Zbiórka powinna być nadzorowana przez instruktora/instruktorkę ZHR. Jeżeli nie jest to możliwe dopuszczamy udział innej osoby pełnoletniej. Nie powinna to być jednak osoba przypadkowa, lecz znająca specyfikę pracy harcerskiej, np. były instruktor, harcerz starszy, rodzic, nauczyciel itp. W żadnym razie nie powinny to być osoby przypadkowe.
 9. Koniecznym elementem zbiórki jest poświęcenie jej części obowiązkowi realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem rozwojowi epidemii związanej z COVID-19. Wymóg ten jest niezbędny, aby zbiórka była zgodna z prawem. Ważne jest, aby każda zbiórka na zewnątrz lub w harcówce zawierała elementy dotyczące nierozprzestrzeniania się COVID-19, przy czym nie muszą to być elementy bezpośredniej służby bliźnim, gdyż te objęte są działaniami PHH ZHR.

Ważne jest, aby były to działania realne, z zastosowaniem metody harcerskiej i rozwijające naszych podopiecznych. Poniżej kilka propozycji działań, które mogą być twórczo rozwinięte podczas zbiórek i dostosowane do wieku oraz wiedzy uczestników (oczywiście to tylko propozycje):

BEZPIECZEŃSTWO:

 • co to znaczy obecnie być bezpiecznym,
 • czego potrzebuję, żeby czuć się bezpiecznie,
 • jakie mam bezpieczne miejsca,
 • przy jakich osobach czuję się bezpiecznie.

HIGIENA:

 • higiena a COVID,
 • mycie rąk,
 • dbanie o siebie np. robienie mydełek podczas zbiórki, ekokosmetyki,  jak czytać różne etykiety kosmetyków itd.

ZDROWIE:

 • jak zadbać obecnie o  swoje zdrowie,
 • „w zdrowym ciele – zdrowy duch”,
 • aktywność sportowa w czasie pandemii (treningi drużyny przed kamerkami albo na powietrzu na zbiórce),
 • zdrowe odżywianie w czasie pandemii,
 • wzmacnianie odporności.

WSPARCIE:

 • co to znaczy wspierać innych?
 • jak możemy wspierać swoich rodziców / rodzeństwo,
 • jak organizować życie domowe, obowiązki domowe, wsparcie i pocieszanie w trudnych sytuacjach, poleganie na innych osobach.

SŁUŻBA:

 • co możemy zrobić, by pomagać bliźnim w stanie pandemii.
 • jak pomagać bezpiecznie.

SOLIDARNOŚĆ / ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 • zasady dystansowania i zachowania w obszarze państwowym,
 • rozmowa o zasadności działań podejmowanych przez organy państwa (władze, samorząd, lekarze specjaliści) w celu przeciwdziałania epidemii.
 • odpowiedzialność zbiorowa społeczeństwa za siebie i innych.

RZETELNE INFORMACJE:

 • skąd czerpać rzetelne informacje o pandemii,
 • informacje medialne, weryfikowanie informacji, wyrabianie własnej opinii, czym się różni opis faktu od opinii, komunikacja w mediach społecznościowych.

Zbiórki w mieszkaniach prywatnych

 1. Są to klasyczne zbiórki zastępów, które nie muszą mieć w programie elementów dotyczących nierozprzestrzeniania się COVID-19.
 2. maksymalna liczba uczestników wynosi 5 osób niemieszkających w mieszkaniu (domu) oraz organizator. Co do zasady będzie to więc 6 osób. Oczywiście, jeżeli w zbiórce będzie uczestniczyło np. rodzeństwo mieszkające w mieszkaniu, w którym organizowana jest zbiórka, uczestników może być więcej, tzn. mieszkańcy i 5 osób z zewnątrz.
 3. w zbiórce w mieszkaniu prywatnym (do 5 osób) nie musi uczestniczyć osoba dorosła. Pamiętać jednak należy o ogólnych zasadach dotyczących bezpieczeństwa, związanych z wiekiem naszych podopiecznych (np. nie można zuchów zostawić samych bez nadzoru).

Jakie zbiórki nie mogą być organizowane?

Nie mogą być organizowane zbiórki:

 1. Z naruszeniem zasad określonych w pkt. 3 oraz pozostałych zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów i uchwały Naczelnictwa ZHR.
 2. Z nocowaniem.

Zakaz zbiórek z nocowaniem (w tym biwaków) jest tymczasowy. Naczelnictwo, w kontakcie z okręgami, monitorując na bieżąco sytuację epidemiczną, będzie analizowało możliwość przywrócenia organizacji biwaków i zbiórek z noclegami.

Pozostałe obowiązki

Należy bezwzględnie przestrzegać pozostałych zasad określonych w uchwale, w szczególności dotyczących:

 1. Zachowania dystansu społecznego.
 2. Obowiązku zakrywania ust i nosa.
 3. Stosowania środków higienicznych i zasad utrzymywania czystości.
 4. Sporządzenia listy uczestników.
 5. Reakcji w przypadku dowiedzenia się, o zakażeniu osoby uczestniczącej w zbiórce.

Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 400/1 z 21.12.2020

Zasady organizacji zbiórek od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku

Wyjaśnienia do zasad organizacji zbiórek od 28 grudnia 2020 roku

Zasady bezpieczeństwa podczas Harcerskiej Akcji Zimowej

Oświadczenie rodziców w dniu wyjazdu

Oświadczenie członka kadry

Załącznik do karty kwalifikacyjnej – niepełnoletniego

Załącznik do karty kwalifikacyjnej – pełnoletniego

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger