Zasady przywracania bezpośrednich działań jednostek ZHR

Anna Malinowska21 maja 20205min2424
Naczelnictwo ZHR uchyla dotychczasowe ograniczenia w działalności jednostek ZHR, ustalając jednocześnie zasady przywracania działalności, określone w niniejszej uchwale i załącznikach.

Naczelnictwo ZHR uchyla dotychczasowe ograniczenia w działalności jednostek ZHR, ustalając jednocześnie zasady przywracania działalności, określone w niniejszej uchwale i załącznikach.

Od 23 maja 2020 roku przywraca się możliwość podjęcia bezpośredniej działalności komend i innych zespołów, szczepów, hufców, chorągwi, okręgów, obwodów i głównych kwater, a także działalność kursów organizowanych przez ZHR dla członków Związku.

W spotkaniach komend i zespołów oraz w kursach uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie oraz harcerki i harcerze, którzy ukończyli 17 lat, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1). Nie jest dopuszczalna organizacja działalności przewidująca korzystanie z noclegu. Podczas spotkań należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz załącznika nr 2.

Od 15 czerwca 2020 roku przywraca się możliwość podjęcia bezpośredniej działalności przez zastępy zastępowych i rady drużyn. Zasady prowadzenia działalności zostaną określone w terminie poprzedzającym podejmowanie bezpośredniej działalności zastępów zastępowych i rad drużyn.

Od 1 lipca 2020r. przywraca się możliwość podjęcia bezpośredniej działalności przez drużyny, gromady, zastępy i pozostałe jednostki terytorialne. Zasady prowadzenia działalności zostaną określone w terminie poprzedzającym podejmowanie bezpośredniej działalności przez jednostki.

Uchwała nie dotyczy działalności Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR, które prowadzi działalność według zasad ustalonych dla PHiH ZHR.

Traci moc uchwała Naczelnictwa nr 373/4 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia okresu czasowego ograniczenia działań jednostek ZHR.


Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 376/1 w sprawie stopniowego przywracania bezpośrednich działań jednostek ZHR

Załącznik nr 1 – Wzór zgody na uczestnictwo w bezpośrednich działaniach organizowanych przez ZHR

Załącznik nr 2 – Zasady podejmowania bezpośredniej działalności komend i innych zespołów, szczepów, hufców, chorągwi, okręgów, obwodów i głównych kwater.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger