Okręg Mazowiecki

Okręg Mazowiecki jest terenowym oddziałem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Łączy w sobie gromady zuchowe, drużyny harcerek i harcerzy, wędrowniczek i wędrowników, kręgi harcerstwa starszego z województw mazowieckiego i podlaskiego oraz z Ełku (woj. warmińsko-mazurskie) i Łukowa (woj. lubelskie). Okręg Mazowiecki liczy około 4200 członków i 360 instruktorów wolontariuszy.

W skład Okręgu wchodzą: Mazowiecka Chorągiew Harcerek, Mazowiecka Chorągiew Harcerzy oraz Północno-Wschodnie Namiestnictwo Harcerek.

Zgodnie § 5 Statutu ZHR:
„Celem Związku jest: wychowanie człowieka metodą harcerską:
– w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego,
– do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego,
– upowszechnianie w społeczeństwie ideałów harcerskich.”

Do zakresu działania Okręgu Mazowieckiego ZHR należy:

 • propagowanie idei harcerskiej,
 • nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych ZHR z Okręgu Mazowieckiego,
 • reprezentacja ZHR wobec organów państwowych i innych jednostek organizacyjnych,
 • zarządzanie majątkiem Związku,
 • uzyskiwanie środków materialnych na rzecz Związku,
 • w razie możliwości wspieranie materialne jednostek Związku z danego okręgu.
 • wspieranie organizacyjne i merytoryczne bieżącej działalności jednostek Okręgu
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży należących do jednostek Okręgu w czasie wakacji i ferii zimowych

KONTAKT:
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Mazowiecki
ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa
e-mail: mazowsze[at]zhr.pl     tel.: 22 844 83 99
REGON: 017166049     NIP: 1132282295

Godziny pracy Biura Okręgu:
Poniedziałek, piątek: 8:00-14:00
Środa: 15:00-20:00

Wtorek i czwartek: 12:00-20:00


ZARZĄD OKRĘGU:

 • Przewodniczący Zarządu Okręgu: hm. Jan Badowski HR
 • Skarbnik  Okręgu: pwd. Anna Kulesza HR
 • Pełnomocnik ds. HAL/HAZ: phm. Alicja Rygier HR
 • Członek Zarządu Okręgu: Paweł Kowalczyk HO
 • Komendantka Mazowieckiej Chorągwi Harcerek: hm. Małgorzata Rogowska HR
 • Namiestniczka Północno-Wschodniego Namiestnictwa Harcerek:
  hm. Emila Madras HR
 • Komendant Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy: hm. Marek Gajdziński HR

WIADOMOŚCI Z REGIONU: